Pro-Rato leerlingvolgsysteem

 • Brede school
 • Beredenerend aanbod
 • Handelingsgericht werken
 • Doorgaande leerlijnen van 0 jaar t/m groep8
 • Onderwijsbehoeften, diverse factoren
 • Gepersonaliseerd leren
 • Lesgeven met plezier!
 

Een mens is een samenstelling van vele verschillende kwaliteiten en tekortkomingen.

Dit wordt weergegeven in het logo.

Planning en Rapportage Omgeving voor Registratie en Analyse voor het Totale Onderwijs

Pro-Rato betekent “naar ieders aandeel” of “in de juiste verhouding”

en in de context van het leerlingvolgsysteem is het een acroniem voor

"Planning en Rapportage Omgeving voor Registratie en Analyse voor het Totale Onderwijs"

 

Pro-Rato waardeert leerlingen "naar ieders aandeel" en "in de juiste verhouding" zodat het instructieaanbod geoptimaliseerd is en de ontwikkeling optimaal is"

Lesgeven en observeren, vastleggen, analyseren, toetsen, plannen, uitvoeren.

Ontwerp vanuit de praktijk en ondersteuning van de leerkracht.

Pro-Rato is ontworpen door leerkrachten en gemaakt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk in de klas.

Daarom is Pro-Rato te gebruiken op een tablet, laptop of PC in de klas en zorgt de planning ervoor dat de leerling gemeten wordt op de ideale leeftijd voor een bepaalde ontwikkelingsleerlijn.

De vragen zijn voorzien van informatie over hoe de vraag geïnterpreteerd moet worden zodat de scores tussen verschillende groepen te vergelijken zijn. Met de vergelijking kunnen leerlingen ingedeeld worden naar het ontwikkelingsniveau.

Een ander belangrijk uitgangspunt uit de praktijk is het vormen van flexibele instructie groepen. Hiermee kan per leerling precies de juiste instructie worden aangeboden. De instructie groepen zijn bovendien niet gebonden aan een klas en kan er klas overkoepelend worden gewerkt, zodat meerdere instructiegroepen tegelijk kunnen worden  begeleid, door verschillende leerkrachten. Daarbij kan er ook rekening worden gehouden met de kwalificaties van de verschillende leerkrachten en hoeft men zich niet te verdiepen in de voorbereiding van alle instructie groepen.

Van doelen naar groepsplannen de vertaling in een meetsysteem.

Door de nieuwe manier van lesgeven waarbij de ontwikkeling van een leerling steeds persoonlijker ingevuld wordt, is er een gat ontstaan tussen de observaties / vastgelegde ontwikkeling en de inhoud en eisen van de verplichte toetsen.

Het loslaten van een methode, waardoor er veel gerichter kan worden ingegaan aan de persoonlijke behoeften van de kinderen, wordt over het algemeen als risicovol ervaren. Komen alle door de inspectie gestelde doelen dan wel aan bod en zo ja, hoe kan ik dan als leerkracht aantonen dat ik met deze leerling aan die doelen heb gewerkt.

Pro-Rato vult dit gat tussen wat er in de praktijk in de klas gedaan wordt en de vaste toets eisen en/of de doelstelling van de school.

De vertaalde doelen bestaan uit een aantal sets met gecategoriseerde vragen die op een bepaalde streefleeftijd worden aangeboden aan de leerlingen. Per vraag wordt door middel van een score vastgelegd of de leerling het betreffende onderwerp beheerst. Per vraag kan ook een specifieke opmerking vastgelegd worden zodat per leerling een rapportage gemaakt kan worden over specifiek zwaktes en sterktes.

De scores kunnen vervolgens geanalyseerd worden om te bepalen of een leerling of een groep extra instructie nodig heeft voor een bepaald vakgebied. In de planning kan aangegeven worden hoe vaak een leerling deze extra instructie heeft gekregen zodat ook deze informatie in het leerling detail rapport opgevraagd kan worden (bijvoorbeeld bij de oudergesprekken of voor de inspectie).

Het leerlingvolgsysteem kan gevuld worden met onze lijst met vragen en "open" vragen voor extra instructie. Ook is het mogelijk dat de school eigen doelen heeft en dat daaruit de vragen moeten worden ontwikkeld. Hiermee kunnen wij u helpen door te assisteren in de vertaling en/of door de vertaalslag voor u te doen.

Gebruik in de klas (tablet, laptop of PC).

Het gebruik van Pro-Rato in de praktijk:

 • Het systeem biedt uitgebreide selectiemogelijkheden voor het kiezen van een onderwerp, groep of leerling.
 • Biedt de zekerheid dat alle onderwerpen worden geregistreerd en voorkomt bovendien dubbele registratie.
 • Per registratie kan een opmerking worden toegevoegd. Deze opmerkingen geven in de leerling rapportage een precies beeld van de oorzaak van onder- of over presteren.
 • De ingebouwde planning toont voor elke leerling welke onderwerpen getoetst en vastgelegd moeten worden op basis van de leeftijd waarop een leerling de stof moet beheersen. Met behulp van eenvoudige filters kan bovendien getoond worden of er opnieuw getest moet worden bij een (te) lage score in een eerdere afname.
 • Met de ingebouwde analyse op leerling-, groep- of schoolniveau is een directe vergelijking tussen leerling prestaties mogelijk.
 • Instructie groepen bieden de mogelijkheid om voor iedere leerling het onderwijsaanbod op eigen niveau aan te bieden. Het systeem groepeert leerlingen en toont welke extra instructie nodig is.
 • Past uitstekend bij de "21st century" skills; innovatief, creatief, praktisch, onderzoekend en ondernemend onderwijs.
 • Werkt vanuit doelen dus geschikt voor alle jaargroepen.  Het systeem is methodeonafhankelijk, waardoor het in iedere school, bouw, groep en voor iedere leerkracht inzetbaar en werkbaar is.
 • Leerlingen zijn beter in beeld en er kan veel eerder worden ingegrepen bij over- of onderpresteren.
 • De voorbereidingstijd voor oudergesprekken en rapporten in geminimaliseerd. Zo zijn alle gegevens direct beschikbaar en overzichtelijk en schakelen tussen leerlingen bij een oudergesprek kost geen tijd.
 • Er is veel meer en beter gestructureerde informatie beschikbaar. (en via PDF direct te exporteren/printen)
 • De werkdruk enorm afneemt omdat observaties direct worden vastgelegd en doordat er veel minder overleg nodig is door standaardisatie (interpretatie is beschreven, score niveaus zijn standaard, alle vragen komen voor elke leerling aan bod in de planning, etc.)

Pro-Rato maakt het mogelijk weer toe te komen aan waar het voor de klas om gaat: Lesgeven.


Download de flyer

3 vaste krachten en 3 ZZP-ers

Blije leerkrachten!

Hulp via helpdesk@pro-rato.nl

 

Suzanne Snoek

In mijn werk als leerkracht zie ik dat de werkdruk omhoog gaat door het vele observeren en vooral ook registreren. Leerlingvolgsystemen, groepsplannen, instructiegroepen, oudergesprekken, kinderdagboeken, CITO, alles moet je als leerkracht bijhouden. Daarnaast heb je nog overleg met ouders, collega’s, zorginstellingen etc. Met andere woorden oren, ogen en vooral ook handen en tijd te kort.

Wij hadden het idee dat dit eigenlijk makkelijker, eenvoudiger en leerkrachtvriendelijker zou moeten worden. De vraag naar een compleet systeem waar alles in zit, merkte ik in mijn eigen praktijk, bij mijn directe collega’s en op de andere scholen waar ik als trainer kwam.

Naar onze mening moet zo’n een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem de leerkracht helpen, vroegtijdig kan signaleren en inspelen op de behoefte van de leerlingen. Als leerkracht wil je planmatig kunnen handelen en zo het onderwijsaanbod en begeleidingsaanbod afstemmen op het lesgeven en de onderwijsbehoefte van leerlingen.

Met Pro-rato kom ik weer toe aan wat ik in het onderwijs wil doen; lesgeven en meespelen met de leerlingen; of ze nu 2 jaar, 4 jaar of 12 jaar zijn. Sámen werken aan iets, daar leer je van!


Petra van Otterdijk

De tijd vinden om de observaties in de groep op een correcte en voor de schoolleiding en inspectie acceptabele wijze vast te leggen komt steeds meer onder druk te staan. De bezetting van de groepen is steeds meer divers en veel eerder worden gedrags- en leerproblemen herkent. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze flexibiliteit en creativiteit, om zo de leerlingen allemaal op het juiste ontwikkelingsniveau te begeleiden.

Is er geen mogelijkheid al deze zaken in één systeem bij te houden, zodat het werken vanuit de doelen weer een vanzelfsprekendheid wordt en iedere leerkracht daar, op zijn eigen manier, invulling aan kan geven? Is het niet mogelijk te werken zonder een  opgelegde (veilige) methode, zodat je er toch zeker van bent, dat alle doelen zijn behandeld?


Frans van Otterdijk

In 2007 ben ik als hobby gestart met de ontwikkeling van een tool om eenvoudig websites te maken, het data-lyse framework.
In 2010 ben ik begonnen met het digitaliseren van het papieren leerlingvolgsysteem van Petra en Suzanne. Dit is uitgegroeid tot Pro-Rato waarvan we in 2018 al weer versie 7 uitgebracht hebben i.v.m. de nieuwe privacy wetgeving.
Ik geef daarvoor binnen data-lyse leiding aan 3 part-time ontwikkelaars en een web designer.

Inmiddels is Pro-Rato veel meer dan alleen een leerlingvolgsysteem. Het bevat uitgebreide rapportage mogelijkheden, analyse tools, werkplan en diverse modules voor extra functionaliteit zoals Cito en DitBenIk.
Tevens zijn onlangs de leerlijnen gecompleteerd zodat met Pro-Rato een doorlopend volgsysteem beschikbaar is van 0 jaar tot en met groep 8, waarbij de leerlijnen voor verschillende leerjaren gecombineerd kunnen worden voor b.v. kinderopvang en de brede school.
Pro-Rato is bovendien bij uitstek geschikt voor gepersonaliseerd onderwijs en of een combinatie hiervan met vaste lesmethodes.

Trainingen en workshops:

Leerlijnen en leerdoelen
Samen met ons team worden de leerdoelen en leervragen geformuleerd binnen de leerlijnen die voor de school en of onderwijs belangrijk zijn.
Het aantal dagdelen en de hoeveelheid begeleiding is afhankelijk van de wensen van de school.


Leerlijnen, leerdoelen en werken met het invullen in Pro-rato
In deze workshop wordt geleerd hoe te werken met leerlijnen en leerdoelen in de praktijk.
De workshop vind plaats in het leslokaal van de leerkracht zodat de van manier van lesgeven, het aanbod van materialen en inrichting gebruikt kunnen worden.
Hiermee wordt in de praktijk geleerd om met de leerlijnen en leerdoelen te werken in Pro-Rato.
In de training worden ook organisatorische, didactische, instructie- en interactievaardigheden aangeleerd om daarmee het aanbod op de juiste wijze aan de leerlingen aan te bieden.
Door de focus op doelen krijg de leerkracht meer tijd en vrijheden waardoor er creatiever en speelser onderwijs aangeboden kan worden.
Hierdoor worden de leerlingen meer betrokken en hebben meer plezier. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van Pro-Rato.
Na deze workshop zijn de leerkrachten klaar om aan de slag te gaan met observeren en registreren.


Beredenerend aanbod en werken met de planning van Pro-rato
Een workshop waarin geleerd wordt vanuit Pro-Rato beredenerend aanbod per leerling klaar te zetten.
Hierdoor wordt op eenvoudige wijze voor iedere leerling het juiste onderwijsaanbod gegeven.
Ook hier wordt er weer gewerkt vanuit de eigen praktijk, waardoor er vanuit de planning doelgericht gewerkt kan worden met de groep en met iedere leerling individueel.
Klassenmanagement is een belangrijk onderdeel van deze training.


Analyse en rapportage voor de leerkracht
Hier wordt geleerd hoe Pro-rato gebruikt wordt voor de oudergesprekken, zorgbijeenkomsten of andere gespreksituaties.
Er wordt uitgebreid gewerkt met de leerling-detail rapportage zodat alle gegevens per leerling geanaliseerd en gerapporteerd kunnen worden.
Tevens wordt begonnen met het vastleggen en het invullen van de onderwijsbehoeften en diverse factoren per leerling en wordt geleerd dit per groep te analyseren.
Wij adviseren deze worshop voor de eerste oudergesprekken in te plannen.


Werkplannen en Pro-Rato instructiegroepen
In deze workshops wordt geleerd hoe de gegevens uit Pro-Rato op groepniveau gerapporteerd worden in een werkplan.
Tevens wordt geleerd hoe met de leerling gegevens en eventuele Cito resultaten, instructiegroepen gemaakt worden.
Het systeem helpt de leerkracht hierbij met automatisch groepindeling en bevat voorbeelden met de beschrijving, acties, materialen, etc. die nodig zijn voor de instructiegroep.
De evaluatie van de instructie wordt per leerling vastgelegd en is beschikbaar in het leerling rapport.
De leerkracht gaat in de workshop meteen aan de slag met de eigen groepen en leerlingen.
Na deze bijeenkomst zijn de werkplannen gemaakt en kunnen direct worden gebruikt in de praktijk.


Verdiepingsonderdelen
De trainingen en workshops kunnen gecombineerd worden of toegevoegd worden aan andere workshops of aan begeleidingsbijeenkomsten.
 • Agenda: het werken met de agenda binnen Pro-rato  (max 2 uur)
 • CITO: het invullen van Cito in Pro-Rato en de analyse van de resultaten (1 uur)
 • Rapport (groep 1-2): Dit ben ik (max 1 uur)
 • Letterblad voor groep 1/2 (max 15 min)
 • Factoren en onderwijsbehoeften (max 1 uur)
 • Analyse voor IB-ers en kwaliteitsbeheerders (max 1 uur)
 • Beheerder en administratie (2 x 1,5 uur)
 • Jaarlijkse "opfris" cursus (duur afhankelijk van de input en vragen)
Implementatie van het systeem / begeleidingsbijeenkomsten:
Loopt het? Lukt het?  Zijn er nog aanvullingen vragen?  Praktische bijeenkomsten met begeleiding. 
Duur: ±1 uur


Speciale trainingen op aanvraag

De meeste vragen over Pro-Rato kunnen beantwoord worden door de beheerder van uw school.

Ook kunt u contact opnemen met de helpdesk: helpdesk@pro-rato.nl

U kunt via email een offerte of algemene- en prijsinformatie aanvragen (frans@pro-rato.nl).

 

De prijsstructuur is een vast bedrag voor de eerste installatie en daarna een bedrag per leerling per jaar.

In het vaste bedrag is inbegrepen:

 • Datalyse web framework (waarmee ook deze site is gemaakt).
 • Het implementeren van een school specifieke stijl. (logo, kleuren, etc.).
 • PRORATO leerlingvolgsysteem (leeg, zonder vragen of categorieen).
 • Standaard modus: invullen, planning en analyse
 • Uitgebreide leerling detail informatie en rapportage.
 • Complete beheer omgeving voor administratie van groepen, leerkrachten, leerlingen, leerlingvolgsysteem vragen en algemene instelling voor de score niveau's, gebruikte kleuren, gebruik van de Cito en/of AVI module.
 • Administratie door de leerkracht van leerlingen en instructiegroepen

In het bedrag per leerling is inbegrepen:

 • Hosting van de website.
 • Licentie voor het gebruik van het Datalyse web framework.
 • Licentie voor het gebruik van het PRORATO leerlingvolgsysteem.
 • Optioneel de licenties voor het gebruik van de leerlingvolgsysteem vragen, cito, avi of DitBenIk.

Voor middelbare scholen en vakopleidingen is er de mogelijkheid om te participeren in een pilot. De kosten zijn dan geminimaliseerd (kostprijs). Bel of mail voor meer informatie over een pilot site (zie contact pagina).

 

Ook kunnen wij u helpen uw systeem in te richten naar uw specifieke wensen. Hiervoor bieden wij de mogelijkheid voor het volgen van trainingen (voor leerkrachten en administrators) en voor het adviseren in het realiseren van uw leerlingvolgsysteem gebaseerd op de doelen van uw opleiding. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudscontract waarmee u gebruik kunt maken van onze helpdesk en een korting krijgt op het uurtarief voor ondersteuning).

 

Pro-Rato presentatie

Naar de presentatie.

Deze presentatie geeft een overzicht van de functionaliteit van Pro-Rato.

Pro-Rato extra functies

Naar de extra functies.

Deze presentatie geeft een overzicht van extra functionaliteit van Pro-Rato.

 

Contact

 

Voor inhoudelijke vragen: email: helpdesk@pro-rato.nl
Voor technische vragen (Data-lyse framework, website, architectuur, etc.): email: frans@pro-rato.nl
Data-Lyse Noordweg 68, 4333GJ Middelburg, mobiel 0636241780